۰۰۰۰
خانه های تعمیر شده
۰۰۰
خانه های بازسازی شده
۰۰۰۰
خانه های بازسازی شده
۰۰۰۰
خانه های بازسازی شده
۰۰۰
خانه های بازسازی شده
۰۰۰۰
خانه های بازسازی شده